Prevádzkové a obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.12.2016.

2. Prevádzkovateľ a užívateľ

3. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Odberateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len “Objednávka”) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Odberateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto OP.

4. Poskytované služby

Na tomto webe sú poskytované služby zamerané na vytváranie online dotazníkov v prostredí internetu. Slúžia na zber a základné vyhodnotenia zozbieraných údajov. V prípade potreby sú poskytované aj administračné alebo programátorské práce suvisiace s týmito službami.

5. Podmienky vytvárania on-line dotazníkov

6. Záruky, náhrada škody

7. Zrušenie objednávky a registrácia užívateľa

8. Ochrana osobných údajov

Na stránkach poskytovateľa sú používané nástroje tretích strán a to Google Analytics a Google Adsense. Tieto služby využívajú súbory COOKIES a ukladajú informácie o správaní návštevníkov ako aj IP adries. Neukladajú však odpovede respondentov. V prípade ak nechcete aby tieto nástroje ukladali súbory COOKIES zablokujte si súbory COOKIES v prehliadači.

Pri každom vyplnenom dotazníku poskytovateľ okrem dát vyplnených v dotazníku ukladá aj čas odoslania dotazníka a IP adresu respondenta.
IP adresa ako aj ďalšie dostupné informácie môžu byť odovzdané orgánom ktoré sú činné v trestnom konaní v prípade ak si ich vyžiadajú.
IP adresy sú ukladané výlučne pre potreby systémov poskytovateľa, a nie sú sprístupnené odberateľom

Vypísaním objednávký Objednávateľ potvrdzuje že ním zadané údaje sú správne presné a pravdívé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom. Údaje sú v rozsahu meno, priezvisko, nazov firmy, adresa, e-mail a telefonne číslo.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Objednávateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:

9. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Objendávateľa najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.